diumenge, 25 de novembre de 2007

Vols ser soci ?

Tot aquell qui vulgui formar part de l'Associació Gent de Cinema com a soci nomes li caldrà demana el qüestionari de alta a la adreça,

gentdecinema@gmail.com

i un cop omplert, enviar-lo de nou.

L'entrada de soci a l'Associació no implica cap despesa, és totalment gratuïta. Un cop enregistrat com a soci rebreu el número corresponent i podreu actuar com soci de ple dret d'acord en els Estatuts de L'Associació.

Si us plau si sabeu d'algun que no rep les nostres comunicacions, ens podeu facilita la seva adreça d´e-mail per tal d´establir contacte o li reenvieu la nostra comunicació.

Salutacions !

dissabte, 24 de novembre de 2007

Primera Reunió de la Junta Directiva

ASSOCIACIÓ GENT DE CINEMA

Benvolguts amics,

Ahir va tenir lloc la primera reunió de la Junta Directiva de l’Associació i es va arribar als següents acords :

1) Iniciar l’apertura de sol·licituds de socis de l’Associació, per portar-la a terme es remetrà un correu a tots els comunicants que l’Associació té censats, aquell qui vulgui formar part com a soci nomes caldrà que omplir el qüestionari annex i el remeti a l’Associació per mail.
És important si sabeu d’algú que no rep les nostres comunicacions ens faciliteu la seva adreça d´e-mail per tal d´ estar en contacte amb ell o li reenvieu la nostra comunicació.
L’entrada de soci a l’Associació no implica cap despesa pel nou soci, és totalment gratuïta.
Un cop enregistrat com a nou soci rebreu el número corresponent i podreu actuar com soci de ple dret d’acord en els Estatuts de L’Associació.
2) Comunicar que estem treballant en el disseny del logo i la imatge de l’Associació i esperem aviat poder parlar d’ells.
3) Es va establir el mes de Febrer del proper any 2008 per fer la primera activitat de l’Associació que tindrà dues variants, una part fundacional i un altre part institucional i lúdica.
4) Tanmateix es va parlar de les activitats posteriors al proper Febrer que recolliran des d´un viatge fins a partits de “paint ball” passant per d’altres.
5) Tan aviat l’enregistrament de socis sigui un fet començarem les primeres reunions a fi de establir els grups de treballs per a començar l’organització del nostre primer event al proper Febrer.

Barcelona, 23 de Novembre del 2007

dijous, 22 de novembre de 2007

Comunicado de Prensa

ASSOCIACIÓ GENT DE CINEMA

Tenemos el placer de comunicaros la creación de la Asociación “Gent de Cinema” que nace con la voluntad de organizar actividades lúdicas, festivales audiovisuales, entrega de premios de fidelidad, realización de actos de promoción y educación, todo ello dentro de cualquier ámbito del sector cinematográfico y audiovisual con especial atención a las áreas de exhibición, distribución y producción.

El acto fundacional tuvo lugar en la sede social de la Asociación el pasado nueve de noviembre sita en la Calle Mallorca, 221 3º 1ª de la ciudad de Barcelona.

En dicho acto se aprobaron los estatutos y se eligió la Junta Directiva delegando la presidencia en el Sr. Francisco Garcia Bascuñana. El resto de miembros son: Consuelo Berbel, Anna Giralt, Josep Vilella, Rafael de Cózar, Pere Aumedes, Josep Mª Pallas, Josep Xarnach, Cristina Guzman y Joan Herbera.

Para mayor información y también para que exista la posibilidad de que nos hagáis llegar vuestras opiniones, preguntas e ideas, os podéis dirigir al blog de la Asociación, http://www.associaciogentdecinema.blogspot.com/ o utilizar la dirección de e-mail, gentdecinema@gmail.com hasta que tengamos la web finalmente construida.

La primera acción que llevará a cabo la Asociación será una recogida de dinero mediante la venta de un número de la Lotería de Navidad. Este dinero servirá para preparar el primer acto de la Asociación que tendrá lugar el Febrero del 2.008 y que además de servir como acto fundacional llevara a cabo la primera acción institucional de nuestra Asociación que estamos seguros será plenamente avalada por todos.

El número de la Lotería de Navidad escogido es el

39654
Dentro de pocos días la Junta Directiva establecerá las líneas principales de actuación de la Asociación en lo referente a la entrada de socios para así dar paso a las primeras Asambleas que lleven a cabo la creación de grupos de trabajo para la consecución de beneficios para los socios, así como la valoración de solicitudes de diferentes subvenciones.

Os pedimos vuestra colaboración para que difundáis esta nueva iniciativa a todo vuestro entorno, así como vuestra ayuda para llevar adelante esta Asociación.

Agradeciendo vuestra desinteresada colaboración, un fuerte saludo,

L’Asociació “Gent de Cinema”

Nota de Premsa

ASSOCIACIÓ GENT DE CINEMA


Tenim el plaer de comunicar-vos la creació de l’associació “Gent de Cinema”

Aquesta neix amb la voluntat d’organitzar activitats lúdiques, festivals audiovisuals, entrega de premis de fidelitat, realització d’actes de promoció, educació dintre de qualsevol àmbit del sector cinematogràfic i audiovisual, en especial a les àrees d’exhibició, distribució i producció.

L’acte fundacional va tenir lloc a la seu social de l’associació, el passat 09 de novembre al Carrer Mallorca, 221 3er 1 ª de la ciutat de Barcelona (08008).

S’aprovaren els estatuts i es va elegir una Junta directiva delegant la presidència al Sr. Francisco Garcia Bascuñana. La resta de membres són: Consol Berbel, Anna Giralt, Josep Vilella, Rafael de Cózar, Pere Aumedes, Josep Mª Pallar, Josep Xarnach, Cristina Guzman i Joan Herbera.

Per més informació i per fer-nos arribar les vostres opinions (Estatuts, Junta directiva,etc...) us podeu dirigir al blog

http://associaciogentdecinema.blogspot.com/.

o per e-mail gentdecinema@gmail.com

Tenim la web en construcció.

La primera acció que portarà a terme l’associació serà una recollida de diners mitjançant un número de la Loteria de Nadal.
Aquest diners serviran per preparar el primer acte fundacional de l’associació que tindrà lloc el Febrer de 2.008.

El numero de la Loteria de Nadal de l’associació escollit es:

39654

Us demanem la vostra col·laboració perquè feu saber aquesta nova iniciativa a tothom de la vostra empresa, així com, la vostra ajuda per portar endavant aquesta associació amb els vostres comentaris.

Agraint d’entrada tota l’aportació possible, aprofitem l’avinentesa per saludar-vos

Atentament

L’associació “Gent de Cinema”

dimarts, 13 de novembre de 2007

Ja tenim Loteria !

Finalment ja tenim el numero de la Loteria de Nadal de la Associació,


39654

podeu fer les vostres reserves al mail, gentdecinema@gmail.com

divendres, 9 de novembre de 2007

Nostres Estatuts

ESTATUTS
Capítol I. La denominació, els fins i el domicili
Article 1
Amb la denominació Gent de Cinema es constitueix l’associació, que regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions (DOGC 2423, d'1 de juliol), la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març) i els seus estatuts.
Article 2
Els fins de l’associació són:
Organització d’activitats lúdiques, festivals audiovisuals, entrega de premis de fidelitat, esforç, promoció, difusió, realització d’actes de promoció, informació i educació dintre de qualsevol àmbit del sectors cinematogràfic i audiovisual, en especial a les àrees d’ exhibició, distribució i producció.
En queda exclòs tot ànim de lucre.
Article 3
1. El domicili de l’associació s’estableix al carrer Mallorca, núm. 221, 3er, 1er esquerra de la ciutat de Barcelona (08008).
2. L'àmbit d'activitat principal de l’entitat l'assenyala el domicili social. No obstant això, també es considera indicativa de l'àmbit d'activitat qualsevol altra referència geogràfica (sigui de caràcter local, estatal o internacional) relacionada amb les activitats de l'associació.
Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions
Article 4
Poden formar part de l’associació totes les persones de més de 18 anys vinculats al cinema. Han de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre això en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l’Assemblea General més immediata.
Els socis menors d’edat, si n’hi ha, no tenen vot en les assemblees ni poden elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva.
Article 5
Són drets dels membres de l’associació:
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.
5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l'associació.
7. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.
8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.
9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.
10. Formar part dels grups de treball.
11. Posseir un exemplar dels estatuts.
12. Consultar els llibres de l'associació.
Article 6
Són deures dels membres de l'associació:
1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.
3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.
Article 7
Són causes per ser donat de baixa de l'associació:
1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
2. No satisfer les quotes fixades.
3. No complir les obligacions estatutàries.
Capítol III. L'Assemblea General
Article 8
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.
Article 9
L'Assemblea General té les facultats següents:
a) Modificar els estatuts.
b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.
c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.
d) Acordar la dissolució de l'associació.
e) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.
f) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.
g) Aprovar el reglament de règim interior.
h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d'associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.
j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l'associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.
Article 10
1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels mesos compresos entre Gener i Desembre, ambdós inclusivament.
2. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d'associats no inferior al 10%; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.
Article 11
1. L'assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats i associades que ha de tenir l'associació.
3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, succesivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis al local social.
Article 12
1. L'assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
2. El 10% dels associats pot sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar i, si ja s'ha convocat l'assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d'aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l'assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.
Article 13
1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.
4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vistiplau del president.
Capítol IV. La Junta Directiva
Article 14
1. Regeix, administra i representa l'associació la Junta Directiva, que componen el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vistiplau del president sortint, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions.
4. Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l'associació.
Article 15
1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 4 anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.
2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n'exposin els motius
b) malaltia que incapaciti per exercir el càrrec
c) baixa com a membre de l'associació
d) sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec, imposada d'acord amb el que estableix l'article 13.3 dels estatuts
3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.
Article 16
1. La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
-subvencions o altres ajuts
-l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana
l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 29.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.
Article 17
1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a un any.
2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un 5 per cent dels membres que la componen.
Article 18
1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excursar-se'n. L'assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.
Article 19
1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
Article 20
Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.
Capítol V. El president i el vicepresident
Article 21
1. Són pròpies del president les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.
2. El president és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.
Capítol VI. El tresorer i el secretari
Article 22
El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d'ésser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.
Article 23
El secretari ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.
Capítol VII. Les comissions o grups de treball
Article 24
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.
Capítol VIII. El règim econòmic
Article 25
Aquesta associació no té patrimoni fundacional.
Article 26
Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:
a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres
b) les subvencions oficials o particulars
c) les donacions, les herències o els llegats
d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se
Article 27
Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.
L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals -que s'abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.
Article 28
L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.
Article 29
En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.
Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.
Capítol IX. El règim disciplinari
Article 30
L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l´expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor.La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.
Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.
Capítol X. La dissolució
Article 31
L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.
Article 32
1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d'obres benèfiques.
5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.
Barcelona, 9 de Novembre de 2007